31/10/2019 admin

E-FATURA UYGULAMASI MEVZUATI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Başlıklar

1 e-Fatura üzerinde merkez-şube ayrımı nasıl gösterilebilir ?

Düzenlenen faturada merkez/şube ayrımının yapılabilmesi mümkün olup, portal kullanıcıları için manuel giriş yapılması gerekiyorsa fatura alıcısı veya göndericisi kısmının ad – soyad/ünvan bölümüne merkez ya da şube olduğu bilgisi girilebilecek ve ilgili şube veya merkezin adres bilgileri eklenebilecektir. Ancak fatura düzenlenirken portal kullanıcısı olduğu halde manuel giriş yapmayıp yükleme modulü kullanılıyorsa veya kullanıcı tarafından entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilmişse merkez/şube ayrımının gösterilebileceği alan “UBL-TR Ortak Elemanlar” Teknik Klavuzunda belirtilmiş olup, buna göre Klavuzun 2.2.20 Party bölümünde açıklandığı gibi “AgentParty” alanına ilgili şubenin bilgileri girilebilecektir.

efatura nasıl

efatura nasıl

2 e-Fatura sistemine kayıtlı kullanıcı perakende satış fişi/ödeme kaydedici cihaz fişi kullanabilir mi?

VUK 167 Sıra No’lu Genel Tebliği uyarınca fatura kullanmaları zorunlu bulunanların fatura yerine perakende satış fişi kullanmaları durumunda, bu kişiler açısından perakende satış fişleri geçerli olmayacaktır. Ancak, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan VUK 204 Sıra No’lu Genel Tebliği ile, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak iş yerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla, perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. İşletmenin tüketimi dışında, satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura alınması, defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir. Buna göre, e-fatura sistemine kayıtlı bir şirketin, e-fatura sistemine kayıtlı diğer firmalardan işyerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldığı (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve fatura kullanma sınırının altında kalan alımlarını, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile 06.02.2018 Tarihli Güncel Versiyonudur. ( Sorularından 6. Soru ile Başvuru ve Mali Mühür Sorularından 18. Soru Güncellenmiş, eİhracat Sorularından 62, 63 ve 64 no.lu 3 Yeni Soru Eklenmiş ve 8, 37 ve 38 no.lu Sorular Güncellenmiştir.) 2 belgelendirmesi mümkün bulunmaktadır. Uygulamanın sahada yalnızca bir istisnası olup, akaryakıt istasyonlarında pompa ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC fişleri karşılığında e-Fatura düzenlenmesine gerek olmayıp, söz konusu ÖKC fişleri tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçer belge kabul edilecektir. Bu nedenle bu kapsamda yapılan işlemler için ÖKC fişi düzenlenmiş ise ayrıca bir e-Fatura aranmamalıdır.

İzmir web site tasarım firmaları, 2021’in en iyi web site tasarım ajansları

3 e-Faturada sehven bir sıra numarası atlanmış ve o numaraya hiç fatura kesilmemesi halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

e-fatura uygulaması kağıt faturanın tabi olduğu hükümlere tabidir. Buna göre e-Fatura uygulamasında her seri kendi içerisinde müteselsil sıraya uygun olarak düzenleneceğinden, atlayan faturalara ilişkin olarak; * Yazılımınızın imkan vermesi halinde atlanılan numaralara iptal kaydı düşülmelidir. *Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatte bulunulması gerekmektedir. Yeni düzenlenecek faturalar aynı seri numarası kullanılarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atlanılan sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.

 

4 E-fatura düzenlerken dövizli faturada bedelin Türk Lirası karşılığı gösterilmeli midir?

e-fatura kağıt faturanın tabi olduğu kurallara tabidir. Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun 215/2-a maddesinde; “Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.” hükmü yer almakta olup buna göre faturanız düzenlenmelidir.

efatura sorunlar

efatura sorunlar

5 e-Fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesinin hükmü nedir?

397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine değişiklik getiren 447 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle ” ..kağıt faturanın hiçbir hükmü yoktur..” ifadesi kaldırılmıştır. Bununla ifade “Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır.” şekline dönüşmüştür. Buna göre kağıt fatura mali açıdan geçerli bir belge olmakla birlikte e-fatura kullanıcılarının birbirine efatura düzenlemesi gerektiğinden VUK ceza hükümleri (353/I) uygulanabilecektir. 06.02.2018 Tarihli Güncel Versiyonudur. ( Sorularından 6. Soru ile Başvuru ve Mali Mühür Sorularından 18. Soru Güncellenmiş, eİhracat Sorularından 62, 63 ve 64 no.lu 3 Yeni Soru Eklenmiş ve 8, 37 ve 38 no.lu Sorular Güncellenmiştir.)

 

6 Serbest meslek makbuzunu da efatura uygulaması içinde mi düzenlenmelidir?

487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin yayınlanmasıyla birlikte Serbest Meslek Makbuzu da kağıt ortamında ya da e-Fatura uygulamasına olmadan e-SMM uygulamasına dahil olarak elektronik ortamda düzenlenip, kağıt ya da elektronik ortamda iletilebilir.

Haber sitesi kurmak, haber sitesi nasıl kurulur?

7 İstisna uygulanmadığı halde fatura tipi “İSTİSNA” olarak düzenlenip gönderilmiş fatura bu şekilde kayıtlara alınabilir mi?

İstisna, ihraç kayıtlı, özel matrah gibi fatura tipleri e-Fatura UBL-TR yeni versiyona geçiş ile birlikte öngörülmüş fatura tipleridir. mevzuatsal olarak bu faturaların ilgili tipleri seçilerek oluşturulması gerektiği konusunda herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte teknik anlamda takip için standart tiplerin seçilmesi uygundur. Bu nedenle söz konusu fatura tabi olduğu Vergi Kanunu Hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olmak kaydıyla yasal defter ve kayıtlar alınabilecektir.

 

9 Akaryakıt pompalarından çıkan ÖKC fişleri eFaturaya dönüştürülmeli mi?

68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklama uyarınca, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak bilahare ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması halinde e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerektiği Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC’ lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise toplam tutar fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi ayrıca e-Fatura düzenlenmeyeceği ve bu satışlara ait ÖKC fişlerinin fatura yerine geçen belge olarak kabul edileceği tabiidir.

efatura soru cevap

efatura soru cevap

10 e-Faturaya süresinde geçmeme ve süresinde başvuru yapılmamasının cezai yükümlülüğü nedir?

İlgili mevzuat biriminin verdiği bilgiye göre mükellefin ; “*Süresinde e-faturaya dahil olunmaması halinde mükerrer 355.md uyarınca özel usulsüzlük cezasını gerektirir. *Süresinde başvuru yapmama 352/7. Bendi…> 2.derece usulsüzlük cezasını gerektirir. * Hem süresinde başvuru yapmayıp, hem de süresinde e-faturaya geçmeme durumunda usulsüzlük ve özel usulsüzlük ayrı ayrı kesilir.” 06.02.2018 Tarihli Güncel Versiyonudur. ( Sorularından 6. Soru ile Başvuru ve Mali Mühür Sorularından 18. Soru Güncellenmiş, eİhracat Sorularından 62, 63 ve 64 no.lu 3 Yeni Soru Eklenmiş ve 8, 37 ve 38 no.lu Sorular Güncellenmiştir.) 4 Denilmektedir. Bununla birlikte Başkanlığımız VUK hükümlerinde değişiklik yapılarak caydırıcı ve ağırlaştırılmış cezalar için kanun teklifi hazırlamış bulunmaktadır.

 

11 e-Fatura sisteminde fatura tarihi intaç tarihine göre düzeltilebilir mi?

İhracatta fatura tarihi ile intaç tarihi arasında zaman farkı oluşabilmektedir. Bu durum fatura üzerinde düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum değildir. İntaç tarihi yasal kayıtlar, beyan ve bildirimler açısından önemli olup fatura üzerinde düzeltme yapılmasını gerektirmemektedir. Ancak saha uygulamalarında muhasebe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken düzelme kayıtlarından ziyade hatalı bir şekilde fatura üzerinde değişiklik yapıldığı görülmektedir. Vergi daireleri intaç tarihi sarkması durumunu göz önünde bulundurarak işlem yapmaktadır.

Web Sitesi Fiyatları

 

12 e-Fatura kesilmesi gerekirken kağıt fatura kesilmiş olması durumunda bu kağıt faturanın KDV indiriminde kullanılması KDV iadesini engeller mi?

e-Fatura kullanıcılarının birbirlerine e-fatura düzenlemesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler VUK ceza hükümlerine tabidir. Mevzuat birimlerinden alınan görüşler doğrultusunda düzenlenen kağıt faturaların kdv ve gider indiriminde kullanılabileceği kabul edilmişse de e-fatura yerine kağıt fatura düzenlemenin 213 Sayılı VUK kapsamında cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

 

13 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında düzenlediğim efaturalar, fatura üzerinde ait olduğu DİİB numarası bulunmadığı gerekçesiyle GTB ya da Ekonomi Bakanlığı tarafından kabul edilmemektedir. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Portal yöntemini kullanıyorsanız manuel girişte DİİB NO kısmını yazabilmeniz için faturanın açıklama ( not) alanı kullanılabilir. Bunun dışında portal yöntemi kullanıcıları fatura yükleme modülü aracılığıyla veya entegrasyon /özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilerek de UBL-TR içinde; Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit altında aşağıdaki gibi belirtilebilir. “ dahilde işleme izin belge numarası buraya yazılacak ” Eğer faturanız düzenlenip gönderildiyse tarafların karşılıklı olarak verecekleri dilekçeye istinaden 06.02.2018 Tarihli Güncel Versiyonudur. ( Sorularından 6. Soru ile Başvuru ve Mali Mühür Sorularından 18. Soru Güncellenmiş, eİhracat Sorularından 62, 63 ve 64 no.lu 3 Yeni Soru Eklenmiş ve 8, 37 ve 38 no.lu Sorular Güncellenmiştir.) 5 faturanız istisnai bir uygulama olarak birimimizce başarısız fatura koduna çekilebilir ve aynı fatura tekrar düzenlenebilir. (Öncelikle Ekonomi Bakanlığına bir dilekçe ile başvurulması ve ilgili Bakanlığın uygun görmesi üzerine bize durumu iletmesi gerekmektedir. )

 

14 İhracat efaturalarının fiili çıkış tarihi fatura tarihi olarak değiştirilmeli mi?

KDV raporlarında hata verir mi? Fatura tarihi ile gümrük beyannamesinin kapanış tarihinin aynı tarih olması mümkün değildir. Gümrük işlemleri için önce fatura düzenlenmektedir ve bu faturaya istinaden gümrük beyannamesi açılmaktadır. Sonra malın fiili çıkış işlemi yapılıyor ve gümrük beyannamesi kapatılıyor. GİB ihracat tarihi olarak söz konusu malların Türkiye gümrük bölgesinden çıktığı tarihi (İntaç Tarihi) baz almaktadır. Bu dönem beyannamesinde ihracat olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, esas olan fatura tarihinin gümrük beyannamesi kapanış tarihinden önce olmasıdır. İstisnai durumlarda aynı gün de olabilir. Ama böyle bir zorunluluk yoktur. Ayrıca fatura tarihinin intaç tarihinden önce olması KDVİRA raporlarında da hata verecek bir durum değildir.

 

15 İhracat efaturalarının fiili çıkış tarihine göre muhasebe kayıtlarına işlenmesi nasıl olmalıdır?

Düzenlenmiş olan bir e-faturaya sonradan müdahale edilmesi mümkün bulunmamaktadır. İhracata ilişkin olarak sonradan ortaya çıkacak kur farkının “kambiyo karı veya zararı” olarak değerlendirilmesi ve yapılacak yevmiye kaydı ile düzeltilmesi gerekmektedir. Konu, muhasebe uygulamalarına ilişkin olup yapılacak kaydın, 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer Tebliğlere göre işlem yapılmasını gerektirmektedir. 06.02.2018 Tarihli Güncel Versiyonudur. ( Sorularından 6. Soru ile Başvuru ve Mali Mühür Sorularından 18. Soru Güncellenmiş, eİhracat Sorularından 62, 63 ve 64 no.lu 3 Yeni Soru Eklenmiş ve 8, 37 ve 38 no.lu Sorular Güncellenmiştir.) 6

 

16 Portalda ökc bilgisi bölümünü hangi durumlarda ve nasıl kullanmam gerekir?

YNÖKC Bilgi fişi bilgilerini portalde girmeniz teknik olarak zorunlu değildir. Ancak YNÖKC kullanan e-fatura mükelleflerinin mevzuatsal olarak bilgi fişi bilgilerini e-faturada ilgili alanlara doldurmaları gerekmektedir. ÖKC Bilgisine (Fiş tip’e) bir bilgi girilirse sistem diğer alanları da isteyecektir. ÖKC bilgisine hiç bir şey yazılmazsa hata vermeyecektir. Ancak mevzuatsal olarak YNÖKC kullanan e-fatura kayıtlı kullanıcıları bilgi fişlerinde bulunan Tarih, Fiş No, Z No, YN ÖKC Seri No bilgilerinin fatura üzerine yazacaktır.

 

17 Portalde özel matrahlı fatura nasıl düzenlenir?

Konuyla ilgili efatura.forum sitemizdeki 27617 no.lu soruyu inceleyiniz

 

18 Portalde tevkifatlı fatura nasıl düzenlenir?

Konuyla ilgili efatura.forum sitemizdeki 36886 no.lu soruyu inceleyiniz

 

19 KDV’nin sıfır geçilmesi gereken bir fatura keserken hangi kod seçilmelidir?

İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.

 

, , ,
.